Tourterelles

 Tourterelle des bois  [Streptopelia turtur]